Privatumo politika

Privatumo politika
1.    Bendrosios nuostatos
1.1.    Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja „SIUNTŲ PILOTAI“ - MB EAGLESHIP į. k. 303042922, registruotos buveinės adresas: Kaimelės g. 199, Kaunas, (toliau – mes), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei mūsų valdomos interneto svetainės www.siuntupilotai.lt (toliau – svetainė) veikimo sąlygas. 
1.2.    Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų paslaugų vartotojai, svetainės lankytojai, paslaugų naudotojai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mūsų paslaugomis bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Šioje Politikoje Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes renkame ir naudojame (arba pageidaujame rinkti ir naudoti) Jūsų asmens duomenis.
1.3.    Duomenų tvarkymo prievolę vykdome teisėtai, sąžiningai ir skaidriai; nusistatę aiškiai apibrėžtus ir teisėtus tikslus bei turėdami teisėtą interesą. 
1.4.    Įmonės tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenų tvarkymui, netikslūs asmens duomenys ištrinami arba atnaujinami. 
1.5.    Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.
1.6.    Asmens duomenis tvarko  įskaitant ir jų perdavimą numatytiems tretiesiems asmenims  tik įmonės darbuotojai. Kiekvienas darbuotojas privalo saugoti kliento asmens duomenų paslaptį ir laikytis asmens duomenų apsaugos teisės aktų bei šių Taisyklių reikalavimų.
1.7.    Mes esame atsakingi už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų punktų, ir turime sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi.
1.8.    Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės Europos Parlamento ir Tarybos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.
2.    Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
2.1.    Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs sutinkate ir neprieštaraujate, kad mes tvarkytume juos šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
2.2.    Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes Jums lankantis Interneto svetainėje ir naudojantis mūsų paslaugomis ši Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant, ir, Politikoje numatytais atvejais, perduodant Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams.
2.3.    Jei nesutinkate su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome nesilankyti Interneto svetainėje ir/ar nesinaudoti mūsų paslaugomis.
2.4.    Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote apie tai mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
2.5.    Subjektai, kuriems mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, yra aprašyti prie žemiau aprašytų duomenų tvarkymo veiklų.
2.6.    Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei nurodyti, subjektams:
2.6.1.    Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);
2.6.2.    Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
2.6.3.    Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
2.6.4.    Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.
3.    Asmens duomenis renkame ir tvarkome siekdami šių tikslų ir turėdami teisėtus interesus:
3.1.    suteikti siuntų surinkimo ir pristatymo paslaugą;
3.2.    suteikti pinigų surinkimo ir perdavimo paslaugą;
3.3.    atlikti duomenų valdytojui taikomas teisines prievoles;
3.4.    įteikti siuntą ir nustatyti atsiimančio asmens tapatybę, turėdami teisėtą mūsų ir siuntėjo interesą;
3.5.    siuntą perduoti tinkamai identifikuotam gavėjui, turėdami teisėtą mūsų ir siuntėjo interesą;
3.6.    įgyvendinti teisines prievoles tinkamai vesti buhalterinę apskaitą;
3.7.    gauti apmokėjimą už perduotą siuntą, turėdami teisėtą mūsų ir siuntėjo interesą;
3.8.    valdyti įsiskolinimus, siekiant gauti apmokėjimą už suteiktas paslaugas;
3.9.    nagrinėjant pretenzijas ir skundus išsiaiškinant aplinkybes;
3.10.    išrašyti sąskaitas už suteiktas paslaugas;
3.11.    vykdant tiesioginę rinkodarą klientams ir vartotojams, kurie suteikia savo kontaktus sutikdami gauti informaciją apie teikiamas paslaugas ir jų pasikeitimus, taikomas nuolaidas ir kitą aktualią informaciją, 
3.12.    naudojantis klientų, užsakančių mūsų paslaugas interneto svetainėje, duotu sutikimu;
3.13.    apklausų vykdymo tikslu - susisiekti su siuntų gavėjais ir siuntėjais bei sužinoti jų nuomonę apie mūsų teikiamas paslaugas.
4.    Siekiant aukščiau nurodytų tikslų ir interesų renkame ir tvarkome šiuos duomenis:
4.1.    Paslaugos užsakovo asmens duomenys, kuriuos perduoda pats: vardas; pavardė; adresas; telefono numeris; el. pašto adresas.
4.2.    Siuntėjo asmens duomenys, kuriuos perduoda užsakovas: vardas; pavardė; adresas; telefono numeris; el. pašto adresas.
4.3.    Gavėjo asmens duomenys, kuriuos perduoda užsakovas:  vardas; pavardė; adresas; telefono numeris; el. pašto adresas.
4.4.    Gavėjo asmens duomenys, kuriuos perduoda pats gavėjas, jei įteikiant siuntą taikoma sąlyga įsitikinti gavėjo tapatybe: vardas; pavardė; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento fotokopija.
4.5.    Gavėjo asmens duomenys, kuriuos perduoda pats gavėjas arba siuntėjas tuo atveju, jei siunčiama siunta, už kurią surenkami grynieji pinigai: vardas; pavardė; adresas; telefono numeris.
4.6.    Asmens duomenys, kuriuos perduoda asmuo vykdantis individualią veiklą, sutarties su mumis sudarymo ir vykdymo tikslais: vardas; pavardė; asmens kodas; adresas; telefono numeris; el. pašto adresas; asmens tapatybės dokumento  numeris ir išdavimo data; atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai.
4.7.    Sutartinio kliento asmens duomenys, delsiant atsiskaityti už suteiktas paslaugas, kuriuos galime perduoti skolų išieškojimo paslaugų teikėjui: vardas; pavardė; telefono numeris; el. pašto adresas; adresas; kredito istorija.
4.8.    Sutartinio kliento (juridinio asmens), vengiančio atsiskaityti už suteiktas paslaugas, vadovo ar akcininko asmens duomenys, kuriuos galime perduoti skolų išieškojimo paslaugų teikėjui: vardas; pavardė; adresas.
4.9.    Asmens duomenys, kuriuos tvarkome skolos išieškojimo tikslu, mes galime perduoti tretiesiems asmenims – teismams, antstoliams, skolų išieškojimo paslaugų teikėjams.
4.10.    Sutartiniam klientui delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų mes pateiksime informaciją apie tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo.
4.11.    Siuntėjų ar gavėjų asmens duomenys, siekiant išnagrinėti pretenzijas ar skundus: vardas; pavardė; adresas.
4.12.    Skundo ar pretenzijos pareiškėjo asmens duomenys: vardas; pavardė; adresas; banko rekvizitai; informacija apie siuntos turinį; siunčiamų daiktų įsigijimo ir siuntų perdavimo dokumentuose esantys duomenys;
4.13.    Tuo atveju, jei pristatant siuntą nustatoma, kad pakuotė yra pažeista, mūsų kurjeriai surašo pakuotės pažeidimų aktą. Tokiame akte nurodomi siuntėjo ar gavėjo asmens duomenys: vardas; pavardė; adresas.
4.14.    Pasinaudojus mūsų paslaugomis, sąskaitos išrašymui tvarkome tokius siuntėjo asmens duomenis: vardas; pavardė; adresas, tel. numeris, el. paštas.
4.15.    Sutartiniams klientams pateikiame tai, kas gali būti apibūdinta kaip „tiesioginė rinkodara“ – el. paštu ir telefonu teikiame informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas ir jų pasikeitimus, ir jums neprieštaraujant tvarkome tokius asmens duomenis tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu: vardas; pavardė; el. pašto adresas; telefono numeris, adresas.
4.16.    Klientams, kurie interneto svetainėje www.siuntupilotai.lt pažymi sutikimą dėl naujienlaiškių prenumeratos ar kitų komercinių pasiūlymų gavimo, el. paštu, SMS žinute, paprastu paštu siunčiame naujienlaiškius siekdami informuoti apie mūsų naujienas, akcijas ir kitus specialius pasiūlymus. Tokį sutikimą klientas turi galimybė bet kada atšaukti.
4.17.    Mums labai svarbi Jūsų nuomonė, todėl jei Jūs siunčiate ar gaunate siuntas, perduotas naudojantis mūsų paslaugomis, mes Jums neprieštaraujant norime panaudoti tokius duomenis apklausoms vykdyti ir aptarnavimo kokybei įvertinti. Šiais tikslais mes tvarkome tokius Jūsų kaip užsakovo asmens duomenis: vardas; pavardė; el. pašto adresas.
5.    Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai
5.1.    Surinktus duomenis mes neperduodame tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, jei tai reikalinga ankščiau įvardintiems tikslams pasiekti. Atsižvelgdami į šių tikslų specifiką, mes galime perduoti asmens duomenis įmonės partneriams vykdyti siuntų surinkimą ir pristatymą, teismams, antstoliams, teisininkams, skolų išieškojimo paslaugų teikėjams.
5.2.    Tvarkydami ir saugodami asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų tvarkymui  naudojamės įmonių, kurios teikia IT   priežiūrą, paslaugomis ir jų pagalba teikiame jums savo paslaugas.
5.3.    Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs asmens duomenys. 
5.4.    Mes taikome tokius asmens duomenų saugojimo terminus:
5.4.1.    asmens duomenys tvarkomi tol, kol tampa nebereikalingi jų tvarkymo tikslams. Paslaugų teikimo tikslais asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi ne ilgiau kaip 10 metų nuo paskutiniojo užsakymo; 
5.4.2.    Siuntos paėmimo dokumentai (važtaraščiai, manifestai, e-siuntos važtaraščiai) saugomi 1 metus ir 1 mėnesį; 
5.4.3.    Siuntų pristatymo elektroniniai arba popieriniai dokumentai – 3 metus ir 1 mėnesį;
5.4.4.    Gavėjo tapatybė ištrinama po 3 mėnesių nuo užfiksavimo momento.
5.4.5.    Pinigų priėmimo kvitai saugomi 10 metų;
5.4.6.    Siuntų pristatymo sutartys ir  sąskaitos už suteiktas paslaugas saugomos 10 metų;
5.4.7.    Naudotojų pretenzijos saugomos 3 metus;
5.4.8.    Pakuotės pažeidimų aktai saugomi 3 metus;
5.4.9.    Sąskaitos už suteiktas paslaugas saugomos 10 metų;
5.4.10.    Asmenų, davusių sutikimą dėl naujienlaiškių prenumeratos ar komercinių pasiūlymų gavimo atveju, asmens duomenys saugomi 5 metus nuo sutikimo davimo;
5.4.11.    Apklausų vykdymui, aptarnavimo kokybės vertinimui naudojami asmens duomenys saugomi 6 mėnesius nuo duomenų gavimo.
5.5.    Išimtys iš aukščiau nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia duomenų savininko teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra tinkamai dokumentuoti.
5.6.    Tuo atveju, jei tam tikri asmens duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.
6.    Jūsų teisės
6.1.    Jūs turite teisę bet kada, pateikę mums prašymą, susipažinti su mūsų tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų keliamų reikalavimų.
6.2.    Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
6.3.    Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdami rašytinės formos prašymą el. paštu veza@siuntupilotai.lt, paštu siųsdami prašymą Kaimelės g. 199, Kaunas, arba tiesiogiai atvykę nurodytu adresu.
7.    Kontaktinė informacija ir skundų pateikimas
7.1.     Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis į įmonės darbuotoją el. paštu veza@siuntupilotai.lt.
7.2.    Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kaip priežiūros institucijai.
8.    Informacija apie naudojamus slapukus
8.1.    Siekdami pagerinti kliento patirtį lankantis Įmonės interneto svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kliento kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti kliento galimybę naršyti patogiau, teikti patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek aptarnavimą, tiek Įmonės teikiamas paslaugas. 
8.2.    Klientas naudodamasis interneto svetaine sutinka su Įmonės taikoma slapukų naudojimo tvarka ir gali pasirinkti, ar nori priimti slapukus. Nesutikdamas, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, klientas gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija apie slapukus https://www.allaboutcookies.org/ arba https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=lt
8.3.    Informaciją, surinktą naudojant slapukus, naudojame šiais tikslais:
8.3.1.    Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų.
8.3.2.    Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios mūsų interneto svetainės dalys yra populiariausios, prie kurių interneto svetainių vartotojai jungiasi iš mūsų svetainės, iš kurių interneto svetainių jie jungiasi prie mūsų svetainės ir kiek laiko vartotojai praleidžia mūsų svetainėje. 
8.3.3.    Naudojimo analizei. Įmonė naudoja slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Įmonė gali rinkti informaciją, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų interneto svetainę.  
8.3.4.    Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodama slapukus įmonė gali rinkti informaciją tam, kad teiktų tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes. 
8.4.    Trečiųjų asmenų naudojami slapukai. Tie slapukai, kuriuos naudoja kitos organizacijos per Įmonės svetainę. Pvz., pikseliai ir žymos, padeda Įmonei efektyviau pateikti reikiamus skelbimus ir naudoti pakartotinei rinkodarai. Jie taip pat padeda Įmonei pateikti tyrimus ir ataskaitų teikimą reklamuotojams, suprasti ir tobulinti paslaugas ir žinoti, kada turinys buvo parodytas klientams.
8.5.    Įmonė naudoja skirtingų tipų „Google“ slapukus. Žemiau nurodyti slapukai gali būti saugomi klientų naršyklėse:
8.5.1.    „Google“ slapukai. Daugiau informacijos apie slapukų tipus rasite “Google” slapukų politikoje https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=lt . 
8.5.2.    „Google Analytics“ slapukai. Slapukai skirti analizuoti svetainės lankomumą. „Google Analytics" anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi mūsų svetaine, bei kokios svetainės dalys buvo naršomos lankytojų. Šie slapukai yra sukurti „Google Analytics". Daugiau informacijos „Google Analytics“ slapukų politikoje https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
8.6.    Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis mūsų paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis. 
9.    Baigiamosios nuostatos
9.1.    Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.2.    Mes neatsakome už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl Jūsų ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Jūsų žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainių naudojimą. Mes taip pat neatsakome už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetainėmis trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su mumis, Jumis ar kitais duomenų subjektais, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
9.3.    Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
9.4.    Jei naudositės Interneto svetaine ir mūsų teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate supažindinti su atliktais pakeitimais.

Paskutinį kartą privatumo politika peržiūrėta ir patvirtinta 2020-03-08
 

10

Metų patirtis

300+

Patenkintų klientų

5000+

Pristatytų krovinių

100%

Saugumo garantija

Mes veikiame plačiau!

B2B siuntos
Sandėliavimo paslaugos
B2C paslaugos
Kompleksiniai logistikos projektai

Mūsų komanda

Žeimantas Strakauskas Direktorius
Gertrūda Strakauskienė Projektų vadovė