Sąlygos ir taisyklės

Paslaugų naudojimosi taisyklės

1.    Bendrosios nuostatos
1.1.    Šios SIUNTŲ PILOTAI (MB EAGLESHIP) paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus Užsakovo Vykdytojui išsiųsti pateikiamoms Siuntoms, Vykdytojo ir Užsakovo teises ir pareigas, skundų pateikimo ir nagrinėjimo bei žalos atlyginimo tvarką.
1.2.    Šiame Taisyklių punkte apibrėžtos sąvokos Taisyklėse vartojamos pagal joms paskirtą reikšmę: 
1.1.1.    Vykdytojas – SIUNTŲ PILOTAI (MB EAGELSHIP, įm. k. : 303042922, adresas – Kaimelės g. 199, Kaunas).
1.1.2.    Užsakovas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi Vykdytojo paslaugomis.
1.1.3.    Paslaugos – siuntų gabenimas su juo susijusios papildomos paslaugos: siuntų ir krovinių surinkimas arba priėmimas siuntų terminale; paskirstymas; gabenimas; pasirašytinas įteikimas gavėjams asmeniškai; užnešimas; krovos darbai; transporto laukimas pakraunant/iškraunant siuntas ar krovinius; pinigų surinkimas iš gavėjo pagal Užsakovo nurodymą.
1.1.4.    Siunta – tinkamai adresuota ir Siuntėjo išsiųsti paruošta Siunta, kuri pristatoma nurodytu Gavėjo adresu arba susitartoje su Gavėju vietoje.
1.1.5.    Siuntėjas – fizinis arba juridinis asmuo, iš kurio paimama siunta pristatyti Gavėjui.
1.1.6.    Gavėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam adresuota Siuntėjo siunčiama Siunta.
1.1.7.    Užsakymų sistema – Vykdytojo internetiniame puslapyje www.siuntupilotai.lt esanti siuntų registravimo ir apmokėjimo sistema.
1.1.8.    Vykdytojo draudimas – siuntos draudimo paslauga, kurią papildomai pasirenka Užsakovas, norėdamas žalos atlyginimo atveju gauti kompensaciją atitinkančią Siuntos turinio vertę, kuri didesnė nei 720 Eur. 
1.1.9.    Apdraustoji siunta – Siunta, kuriai priskirtas Vykdytojo draudimas. 
2.    Reikalavimai siuntoms
2.1.    Vykdytojas pakavimo paslaugų neteikia. Siuntėjas pats iš anksto pasirūpina tinkamu siunčiamų daiktų, krovininių ar kt. supakavimu atsižvelgdamas į Vykdytojo nustatytus reikalavimus. Už šiame Taisyklių skyriuje nustatytų reikalavimų laikymąsi ir tinkamą Siuntos ir joje siunčiamų daiktų supakavimą atsako Siuntėjas.
2.2.    Siuntoms pakuoti Siuntėjas gali naudoti:
2.2.1.    iš standaus popieriaus ar kitos patvarios medžiagos pagamintus vokus arba pakuotę su minkštu apsauginiu sluoksniu arba be jo. Siunta turi būti užklijuota taip, kad jame siunčiamas turinys būtų gerai apsaugotas; 
2.2.2.    kartonines, medines, metalines, fanerines dėžutes, minkštus apvalkalus ar audinius bei kitą patvarią medžiagą.
2.3.    Siuntos, įpakuotos į kartonines dėžutes, popierių, turi būti perjuosiamos lipniąja juosta, kad visi atlankai ir laisvi sulenkimo kraštai būtų visiškai užklijuoti.
2.4.    Siuntos pakuotė turi būti pritaikyta joje siunčiamų daiktų formai, svoriui bei rūšiai ir transportavimo sąlygoms. Kiekviena Siunta turi būti supakuota taip, kad jos turinys nebūtų pažeistas Siuntą transportuojant, kad Siunta nepakenktų Vykdytojo darbuotojų sveikatai, Vykdytojo įrangai, kitoms Siuntoms ir kad į jas negalėtų patekti kitos siuntos. Jeigu Siuntoje yra siunčiami daiktai, galintys ją pažeisti ar sužeisti Vykdytojo darbuotojus, ištepti ar sugadinti kitas Siuntas ar Vykdytojo įrangą, Siuntos pakuotė turi apsaugoti nuo bet kokio pavojaus. Siuntoms uždaryti skirtos metalinės apkabėlės negali būti aštrios.
2.5.    Stikliniai ar kiti dužūs daiktai turi būti dedami į kietą dėžutę, pridėtą atitinkamos apsauginės medžiagos. 
2.6.    Siuntoje siunčiami daiktai turi būti sudėti taip, kad siuntimo metu nesitrintų ir nesidaužytų nei vienas į kitą, nei į Siuntos pakuotės sieneles. 
2.7.    Riebalinės medžiagos, galinčios virsti skysčiu (pvz.: tepalai, skystas muilas, sakai ir t.t.) turi būti sudėtos į neperšlampamus maišelius, kurie turi būti sudėti į medines, metalines, kartonines ar kitokias dėžutes. 
2.8.    Siuntos, komplektuojamos ant padėklų, privalo būti tinkamai supakuotos, idant Siuntos turinys būtų apsaugotas nuo galimų pažeidimų transportuojant ir būtų užtikrinta, kad transportuojama Siunta nepakenks kitoms Siuntoms, Vykdytojo darbuotojams ar įrangai. Pakuotės ant padėklo privalo būti sudėtos taip, kad nejudėtų, svoris būtų paskirstytas tolygiai, o transportavimo metu žemiau esančios pakuotės išlaikytų viršuje esančių pakuočių svorį. Siuntos negali išlįsti už padėklo kraštų ir bendrai viršyti atitinkamai paletei taikomą aukščio maksimumą. 
2.9.    Siuntos gali būti kraunamos ant:
2.9.1.    euro paletė - aukštis 120 cm, plotis 80 cm, ilgis 180 cm;
2.9.2.    nestandartinė paletė - aukštis 250 cm, plotis 125 cm, ilgis 180 cm;
2.9.3.    pramoninė paletė - aukštis 120 cm, plotis 120 cm, ilgis 180 cm;
2.9.4.    suomiška paletė - aukštis 120 cm, plotis 100 cm, ilgis 180 cm;
2.10.    Pavienės, nestandartinės Siuntos taip pat gali būti sukrautos ant padėklų.
2.11.    Tinkamai paruoštas padėklas turi būti tvirtai apvyniotas pakavimo plėvele, kad transportavimo metu neprarastų vertikalios stovėjimo padėties, nenuvirstų, o Siuntų pakuočių nebūtų galimybės išimti be akivaizdžių plėvelės pažeidimų. 
2.12.    Maksimalus leistinas paletės bendras svoris yra 750 kg.
2.13.    Draudžiama Siuntose siųsti pinigus, ginklus, narkotines, psichotropines medžiagas, sprogstančias, dužias, dvokiančias, nuodingas, radioaktyvias ar lengvai užsidegančias ir kitas sveikatai, gyvybei ar turtui pavojų keliančias medžiagas, suslėgtas ar suskystintas dujas, greitai gendančius ar specialaus transportavimo reikalaujančius maisto bei augalinės kilmės produktus, meno  dirbinius, brangakmenius bei tauriuosius metalus, gyvus gyvūnus bei kitus daiktus, kurių siuntimą riboja ar draudžia Pasaulinė pašto konvencija. 
2.14.    Taisyklėse nurodytų ribojimų sąrašas nėra baigtinis. Vadovaudamasis galiojančių teisės aktų reikalavimais Siuntos tinkamumą siųsti įvertina ir už jos pakuotę bei turinį visiškai atsako Užsakovas.
2.15.    Visos siuntos Vykdytojui perduodamos ne patalpose, o atviroje erdvėje, esant Siuntėjui ne mažesniu nei 1,5 m atstumu nuo siuntos. Vykdytojas Siuntėjui neįteikia siuntos paėmimo dokumento, bet šalia siuntos nufotografuoja Siuntėją ir ši nuotrauka laikoma siuntos įteikimo Vykdytojui dokumentu. Jei Siuntėjas su šiomis sąlygomis nesutinka, Užsakovas atsisako siuntą paimti. 
3.    Užsakovo teisės ir pareigos
3.1.    Užsakovas, pildydamas siunčiamos Siuntos duomenis Užsakymų sistemoje, privalo nurodyti savo, Siuntėjo ir Gavėjo vardą, pavardę, pavadinimą, adresą, pašto kodą, veikiantį mobiliojo telefono numerį ir el. pašto adresą. Šie duomenys naudojami tik su šiose Taisyklėse minimų Siuntų Pilotai paslaugų teikimu susijusiais tikslais. Siuntos duomenys taip pat gali būti perduodami teisės aktuose nustatyta tvarka įgaliotiems subjektams (pvz., Lietuvos Respublikos teisėsaugos ar muitinės institucijoms), gavus jų reikalavimą.
3.2.    Užsakovas pateikdamas Užsakymą užsakymų sistemoje pasirenka apmokėjimą būdą „bankiniu pavedimu“ bei įrašo kitus su Siuntos pristatymu susijusius duomenis. 
3.3.    Patartina ant Siuntos užklijuoti iš Užsakymų sistemos gautą lipduką, arba ant pakuotės aiškiai užrašyti lipduke nurodytą informaciją.
3.4.    Jei Siunta nepristatyta, pristatyta pavėluotai arba pristatyta netinkamam Gavėjui dėl Vykdytojui pateiktų klaidingų, netikslių arba neišsamių duomenų atsako Užsakovas.
3.5.    Šiose Taisyklėse ir Vykdytojo interneto svetainėje nurodytų sąlygų neatitinkanti išsiųsti pateikta Siunta Gavėjui gali būti nesiunčiama. Tokiu atveju Siunta saugoma pas Vykdytoją 15 kalendorinių dienų. Jei yra žinomi Užsakovo kontaktai, Vykdytojas informuoja apie tai Užsakovą. Siuntėjui neatvykus atsiimti Siuntos per šiame punkte nustatytą Siuntos saugojimo laiką, teisės aktų nustatyta tvarka Siunta perduodama valstybės nuosavybėn.
4.    Vykdytojo teisės ir pareigos
4.1.    Gavėjo adresu pristatomą siuntą Vykdytojas įsipareigoja įteikti Gavėjui arba jo įgaliotam asmeniui. Siuntą Vykdytojas įteikia tik tuo atveju, kai Siuntą atsiimantis asmuo Vykdytojui pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Visi reikalingi dokumentai atsiimant siuntą yra parodomi Vykdytojui per ne mažesnį nei 1,5 m atstumą ir Vykdytojas padaro siuntos kartu su atsiimančiu asmeniu nuotrauką ir šį nuotrauka laikoma siuntos įteikimo Gavėjui dokumentu. Jei Gavėjas  ar įgaliotas asmuo su šiomis sąlygomis nesutinka – siunta yra grąžinama Užsakovui.
4.2.    Siuntą, kurios nepavyko įteikti Gavėjo adresu, Vykdytojas turi teisę grąžinti Siuntos Užsakovui (už Siuntos grąžinimą Užsakovas Vykdytojui moka siuntimo kainą atitinkantį grąžinimo mokestį).
4.3.    Vykdytojas, kilus įtarimui dėl Siuntos turinio, turi teisę atidaryti Siuntos pakuotę ir patikrinti jos turinį.
4.4.    Vykdytojas, teisės aktų nustatyta tvarka, turi teisę perduoti Lietuvos Respublikos teisėsaugos ar muitinės institucijoms jų reikalavimu sulaikomas ar konfiskuojamas Siuntas. Už sulaikytų ir konfiskuotų Siuntų turinį atsako Siuntėjas.
4.5.    Jeigu ant Siuntos nurodyti teisingi Siuntėjo kontaktiniai duomenys, Siuntos sulaikymo ar konfiskavimo atveju Vykdytojas įsipareigoja apie tai informuoti Siuntėją.
5.    Skundų pateikimas

5.1.    Užsakovas skundą Vykdytojui gali pateikti  el. pašto adresu – pretenzijos@siuntupilotai.lt. 
5.2.    Skundai priimami ir registruojami, jeigu Užsakovas nurodo: 
5.2.1.    Sandėliavimo paslaugos atveju: 

5.2.1.1  Pažeistos ar pradingusios prekės pavadinimą, numerį ir kiekį 

5.2.1.2  Skundo priežastį 

5.2.2.    Pervežimo paslaugos atveju: 

5.2.2.1.    Užsakovo vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą bei kodą), adresą (gyvenamosios vietos arba buveinės adresą), el. pašto adresą, telefono numerį;  
5.2.2.2.    Skundo priežastį; 
5.2.2.3.    Siuntėjo ir Gavėjo vardą ir pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą bei kodą), adresą, iš kurio siunta buvo išsiųsta ir į kurią turi būti pristatyta; 
5.2.2.4.    Siuntos išsiuntimo datą ir vietą; 
5.2.2.5.    Siuntos pristatymo datą ir vietą; 
5.2..26.    Siuntos turinį;  
5.2.2.7.    Siuntos numerį; 
5.2.2.8.    Vaizdinę skundą pagrindžiančią medžiagą (nuotraukas, dokumentus, pakuotę); 
5.2.2.9.    Skundai pateikiami Vykdytojui per 1 (vieną) mėnesį nuo užsakymo pateikimo Vykdytojui dienos. Skundai, pateikti praėjus šiame punkte nurodytam terminui, nenagrinėjami. 
5.3.    Vykdytojas įsipareigoja išnagrinėti Užsakovo pateiktą skundą ir pateikti atsakymą per 21 kalendorinę dieną nuo skundo gavimo dienos. 


6.    Skundų nagrinėjimas, žalos atlyginimas

6.1.    Vykdytojas atsako už tinkamą siuntų pristatymą ir saugojimą pagal anksčiau aprašytas Taisykles. Jei siunta neišsaugojama (prarandama, sugadinama) dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas atlygina Siuntėjui padarytą žalą bei siuntimo išlaidas.  
6.2.    Vykdytojas už dėl jo kaltės prarastas, sugadintas neįvertintąsias Siuntas, atlygina prarastų daiktų (prekių) vertę arba remonto kaštus, bet ne daugiau kaip 720 EUR už vieną Siuntą, ir jos siuntimo išlaidas. Siuntėjui pageidaujant, kad siunčiamos ir pristatytinos Siuntos sugadinimo ar praradimo atveju būtų atlyginta visa Siuntos turinio vertė (jei ji viršija 720 EUR), Siunta turi būti apdrausta papildomai Vykdytojo Draudimu (dėl draudimo reikia kreiptis veza@siuntupilotai.lt). Tuo atveju, kai prarandama ar sugadinama apdraustoji Siunta, Vykdytojas atlygina Siuntėjui tik jo tiesioginius nuostolius įrodančiais dokumentais (pvz., daiktų įsigijimo arba dokumentų rengimo sąskaita) pagrįstą įvertinimo sumą.  
6.3.  Nuostolio dydžiu laikoma: 

6.3.1. Siuntos sunaikinimo ar praradimo atveju – turto/siuntos likutinė vertė įvykio dieną, 

6.3.2. Siuntos sugadinimo atveju – turto/siuntos remonto kaštai iki turto atstatymo iki prieš įvykį buvusios būklės, įvertinus turto nusidėvėjimą, skaičiuojamą panaudotoms medžiagoms, detalėms, konstrukcijoms. Turto remonto kaina negali viršyti turto likutinės vertės įvykio dienai; 

6.4. Vykdytojas neatsako už Siuntoje siųstų daiktų (prekių) trūkumą ar sugadinimą, jei Siunta arba joje siųsti daiktai (prekės) buvo supakuoti ir paženklinti nesilaikant Vykdytojo nustatytų reikalavimų arba Siuntos įteikimo metu Gavėjas priėmė Siuntą ir patvirtino jos gavimą bei nepateikė pretenzijų dėl Siuntos sugadinimo.  
6.5.    Vykdytojas neatsako už valstybės institucijų konfiskuotą Siuntą arba teisės aktų nustatyta tvarka valstybės nuosavybėn perduotą Siuntą. 


7.    Atvejai, kai vykdytojo atsakomybė nėra taikoma

7.1.    Vykdytojas jokiais atvejais neatlygina netiesioginių nuostolių, įskaitant negautas pajamas arba pelno praradimą ir neturtinę žalą.  
7.2.    Vykdytojas neatsako už Siuntos arba jos dalies praradimą ar sugadinimą, pavėluotą pristatymą, jei Užsakovas nesilaiko sutartyje arba Taisyklėse nustatytų reikalavimų (nesilaiko Siuntų pakavimo, ženklinimo ar kitų reikalavimų).  
7.3.    Vykdytojas neatsako Užsakovo supakuotų Siuntų turinio pažeidimo atveju, jeigu pervežimo metu pakuotė išlieka vientisa (nepažeista). 

Sąlygos ir taisyklės peržiūrėtos ir patvirtintos 2022-09-29

10

Metų patirtis

300+

Patenkintų klientų

5000+

Pristatytų krovinių

100%

Saugumo garantija

Mes veikiame plačiau!

B2B siuntos
Sandėliavimo paslaugos
B2C paslaugos
Kompleksiniai logistikos projektai

Mūsų komanda

Žeimantas Strakauskas Direktorius
Gertrūda Strakauskienė Projektų vadovė